chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

武汉凡谷(002194)解禁流通分红扩股股本变动

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆解禁流通◆

限售股解禁汇总

解禁日期 公告解禁数
(万股)i

公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。

预估可售量
(万股)i

解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。

预估可售市值
(万元)i

未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数
已解禁=解禁日收盘价*实际解禁股数

估成本
(万元)
预估可售量占
总股本比(%)
解禁股份类型 剩限售股
(万股)
是否公告
i

公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准!

2023/08/21 138.10 110.47 995.38 835.50 0.16% 股权激励 0.00 公告值
2022/08/24 153.85 129.85 1333.56 930.79 0.19% 股权激励 153.85 公告值
2017/10/10 878.97 878.97 13281.27 13000.00 1.56% 增发 0.00 公告值
2010/12/07 41194.40 10809.76 165929.82 313098.04 19.45% 首发 0.00 公告值
2010/02/22 202.80 0 0 1566.35 0% 首发 41194.40 公告值
2008/12/08 156.00 156.00 2736.24 1609.73 0.36% 首发 31844.00 公告值
2008/03/07 1076.00 1076.00 50464.40 22703.60 5.03% 首发 16000.00 公告值

◆股本结构变动◆

 • 指标/日期
 • 总股本(万股)
 • -流通股份合计(万股)
 • 流通A股
 • 流通B股
 • 流通H股
 • 其他流通股
 • -限售流通股合计(万股)
 • 限售流通A股
 • 限售流通B股
 • 限售流通H股
 • 限售国有法人持股
 • 限售境内自然人持股
 • 限售高管持股
 • 限售境外法人持股
 • 限售境外自然人持股
 • 变动原因
2023-09-18
68328.58
50866.82
50866.82
-
-
-
17461.76
17461.76
-
-
-
-
17461.76
-
-
回购
2023-08-21
68332.08
50866.82
50866.82
-
-
-
17465.26
17465.26
-
-
-
3.50
17461.76
-
-
限售股份上市
2023-06-06
68332.08
50756.35
50756.35
-
-
-
17575.73
17575.73
-
-
-
141.60
17434.13
-
-
回购
2023-04-28
68344.33
50756.35
50756.35
-
-
-
17587.98
17587.98
-
-
-
153.85
17434.13
-
-
股份性质变动
2023-03-31
68344.33
50804.72
50804.72
-
-
-
17539.61
17539.61
-
-
-
153.85
17385.76
-
-
股份性质变动
2022-09-08
68344.33
50572.97
50572.97
-
-
-
17771.36
17771.36
-
-
-
153.85
17617.51
-
-
股权激励
2022-08-24
68099.53
50365.29
50365.29
-
-
-
17734.24
17734.24
-
-
-
153.85
17580.39
-
-
限售股份上市
2022-08-19
68099.53
50235.44
50235.44
-
-
-
17864.09
17864.09
-
-
-
307.70
17556.39
-
-
股份性质变动
2022-05-27
68099.53
50220.82
50220.82
-
-
-
17878.71
17878.71
-
-
-
307.70
17571.01
-
-
回购
2022-01-13
68108.03
50220.82
50220.82
-
-
-
17887.21
17887.21
-
-
-
316.20
17571.01
-
-
股份性质变动
2021-12-31
68108.03
63576.91
63576.91
-
-
-
4531.12
4531.12
-
-
-
316.20
4214.92
-
-
定期报告
2021-09-02
68108.03
63580.15
63580.15
-
-
-
4527.88
4527.88
-
-
-
316.20
4211.68
-
-
股权激励
2021-08-31
67633.91
63170.43
63170.43
-
-
-
4463.48
4463.48
-
-
-
316.20
4147.28
-
-
股份性质变动
2021-06-30
67633.91
48876.71
48876.71
-
-
-
18757.20
18757.20
-
-
-
316.20
18441.00
-
-
股权激励
2021-06-04
67633.91
49192.91
49192.91
-
-
-
18441.00
18441.00
-
-
-
-
18441.00
-
-
股份性质变动
2020-12-31
67633.91
49187.75
49187.75
-
-
-
18446.16
18446.16
-
-
-
-
18446.16
-
-
定期报告
2020-06-30
67633.91
49199.90
49199.90
-
-
-
18434.01
18434.01
-
-
-
-
18434.01
-
-
定期报告
2020-06-01
67633.91
49242.02
49242.02
-
-
-
18391.89
18391.89
-
-
-
-
18391.89
-
-
送、转股
2020-05-25
56466.97
41140.40
41140.40
-
-
-
15326.58
15326.58
-
-
-
-
15326.58
-
-
股份性质变动
2019-12-31
56466.97
41135.69
41135.69
-
-
-
15331.28
15331.28
-
-
-
-
15331.28
-
-
定期报告
2019-06-30
56466.97
37168.89
37168.89
-
-
-
19298.08
19298.08
-
-
-
-
19298.08
-
-
定期报告
2018-12-31
56466.97
41133.65
41133.65
-
-
-
15333.32
15333.32
-
-
-
-
15333.32
-
-
定期报告
2018-11-16
56466.97
41135.90
41135.90
-
-
-
15331.07
15331.07
-
-
-
-
15331.07
-
-
股份性质变动
2018-06-30
56466.97
53036.30
53036.30
-
-
-
3430.67
3430.67
-
-
-
-
3430.67
-
-
定期报告
2017-10-10
56466.97
53030.06
53030.06
-
-
-
3436.92
3436.92
-
-
-
-
3436.92
-
-
限售股份上市
2017-06-30
56466.97
52151.08
52151.08
-
-
-
4315.89
4315.89
-
-
-
-
3436.92
-
-
定期报告
2016-09-19
56466.97
52070.68
52070.68
-
-
-
4396.29
4396.29
-
-
-
-
3517.32
-
-
增发
2016-06-30
55588.00
43724.30
43724.30
-
-
-
11863.70
11863.70
-
-
-
-
11863.70
-
-
定期报告
2015-12-31
55588.00
43440.81
43440.81
-
-
-
12147.19
12147.19
-
-
-
-
12147.19
-
-
定期报告
2015-06-30
55588.00
35095.18
35095.18
-
-
-
20492.82
20492.82
-
-
-
-
20492.82
-
-
定期报告
2015-06-16
55588.00
34732.18
34732.18
-
-
-
20855.82
20855.82
-
-
-
-
20492.82
-
-
股份性质变动
2014-12-31
55588.00
39265.08
39265.08
-
-
-
16322.92
16322.92
-
-
-
-
16322.92
-
-
定期报告
2014-06-30
55588.00
30981.48
30981.48
-
-
-
24606.52
24606.52
-
-
-
-
24606.52
-
-
定期报告
2013-12-31
55588.00
30959.64
30959.64
-
-
-
24628.36
24628.36
-
-
-
-
24628.36
-
-
定期报告
2013-06-30
55588.00
21423.57
21423.57
-
-
-
34164.43
34164.43
-
-
-
-
34164.43
-
-
定期报告
2012-12-31
55588.00
25561.53
25561.53
-
-
-
30026.47
30026.47
-
-
-
-
30026.47
-
-
定期报告
2012-06-30
55588.00
24288.79
24288.79
-
-
-
31299.21
31299.21
-
-
-
-
31299.21
-
-
定期报告
2011-12-31
55588.00
24921.89
24921.89
-
-
-
30666.11
30666.11
-
-
-
-
30666.11
-
-
定期报告
2011-06-30
55588.00
24888.61
24888.61
-
-
-
30699.39
30699.39
-
-
-
-
30699.39
-
-
定期报告
2010-12-07
55588.00
24903.21
24903.21
-
-
-
30684.79
30684.79
-
-
-
-
30684.79
-
-
限售股份上市
2010-02-22
55588.00
14093.45
14093.45
-
-
-
41494.55
41494.55
-
-
-
41194.40
300.15
-
-
限售股份上市
2010-02-11
55588.00
14093.45
14093.45
-
-
-
41494.55
41494.55
-
-
-
41397.20
97.35
-
-
股份性质变动
2009-04-30
55588.00
14089.40
14089.40
-
-
-
41498.60
41498.60
-
-
-
41397.20
101.40
-
-
送、转股
2009-04-23
42760.00
10838.00
10838.00
-
-
-
31922.00
31922.00
-
-
-
31844.00
78.00
-
-
股份性质变动
2008-12-31
42760.00
10838.00
10838.00
-
-
-
31922.00
31922.00
-
-
-
31922.00
-
-
-
定期报告
2008-12-08
42760.00
10916.00
10916.00
-
-
-
31844.00
31844.00
-
-
-
31844.00
-
-
-
限售股份上市
2008-04-28
42760.00
10760.00
10760.00
-
-
-
32000.00
32000.00
-
-
-
32000.00
-
-
-
送、转股
2008-03-07
21380.00
5380.00
5380.00
-
-
-
16000.00
16000.00
-
-
-
16000.00
-
-
-
限售股份上市
2007-12-31
21380.00
4304.00
4304.00
-
-
-
17076.00
17076.00
-
-
165.51
899.05
-
-
4.83
定期报告
2007-12-07
21380.00
4304.00
4304.00
-
-
-
17076.00
17076.00
-
-
-
16000.00
-
-
-
IPO
2007-11-16
16000.00
-
-
-
-
-
16000.00
16000.00
-
-
-
16000.00
-
-
-
发行前股本

◆分红扩股◆

报告期 董事会日期 分红扩股方案 股权登记日 除权除息日 方案进度
2023年中期 2023-08-05 不分配不转增 实施方案
2022年年度 2023-05-09 10派3.00元 2023-05-15 2023-05-16 实施方案
2022年中期 2022-08-10 不分配不转增 实施方案
2021年年度 2022-04-26 10派0.50元 2022-05-05 2022-05-06 实施方案
2021年中期 2021-08-16 不分配不转增 实施方案
2020年年度 2021-05-24 10派1.50元 2021-05-28 2021-05-31 实施方案
2020年中期 2020-08-07 不分配不转增 实施方案
2019年年度 2020-05-25 10转2派0.50元 2020-05-29 2020-06-01 实施方案
2019年中期 2019-08-10 不分配不转增 实施方案
2018年年度 2019-06-12 10派0.50元 2019-06-18 2019-06-19 实施方案
2018年中期 2018-08-25 不分配不转增 实施方案
2017年年度 2018-04-26 不分配不转增 实施方案
2017年中期 2017-08-12 不分配不转增 实施方案
2016年年度 2017-04-26 不分配不转增 实施方案
2016年中期 2016-08-27 不分配不转增 实施方案
2015年年度 2016-04-26 10派0.10元 2016-05-03 2016-05-04 实施方案
2015年中期 2015-08-28 不分配不转增 实施方案
2014年年度 2015-05-19 10派1.00元 2015-05-25 2015-05-26 实施方案
2014年中期 2014-08-22 不分配不转增 实施方案
2013年年度 2014-05-28 10派1.00元 2014-06-04 2014-06-05 实施方案
2013年中期 2013-08-15 不分配不转增 实施方案
2012年年度 2013-06-26 10派1.50元 2013-07-03 2013-07-04 实施方案
2012年中期 2012-08-18 不分配不转增 实施方案
2011年年度 2012-04-12 10派2.50元 2012-04-18 2012-04-19 实施方案
2011年中期 2011-08-20 不分配不转增 实施方案
2010年年度 2011-05-06 10派2.50元 2011-05-11 2011-05-12 实施方案
2010年中期 2010-08-20 不分配不转增 实施方案
2009年年度 2010-05-20 10派2.50元 2010-05-26 2010-05-27 实施方案
2009年中期 2009-09-23 10派2.50元 2009-09-29 2009-09-30 实施方案
2008年年度 2009-04-23 10转3派3.00元 2009-04-29 2009-04-30 实施方案
2008年中期 2008-09-06 10派3.00元 2008-09-11 2008-09-12 实施方案
2007年年度 2008-04-18 10转10 2008-04-25 2008-04-28 实施方案
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2023
www.chaguwang.cn 查股网